сряда, 8 август 2012 г.

Подготовка на инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово

СЪОБЩЕНИЕ:

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Подготовка на инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас", както и представителите на юридически лица с нестопанска цел и на средставата за масово осведомяване, че ценовите оферти на допуснатите участиници ще бъдат отворени и оповестени на 08.08.2012 г. (сряда), от 16:00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 26, етаж 1, заседателна зала.

Източник: Община Бургас