петък, 30 ноември 2012 г.

Търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в Сарафово

30.11.2012Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в квартал Сарафово, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот II-839 с площ 631 кв.м., в кв. 24 по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас, при граници: североизток - УПИ III, югоизток - УПИ XI и УПИ I, югозапад - УПИ I-840, северозапад - улица, с идентификатор 07079.820.239 по КК на гр. Бургас, целият с площ 631 кв.м., при съседи: 07079.820.228, 07079.820.238, 07079.820.241, 07079.820.240, 07079.820.915, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена: 83 920 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 4 196 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 8 392 лева. Цена на тръжната документация - 167.84 лева, без ДДС. Заповед № 3117/26.11.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

2. Урегулиран поземлен имот III-839 с площ 592 кв.м., в кв. 24 по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас, при граници: североизток - УПИ IV и УПИ VII, югоизток - УПИ X и УПИ II, югозапад - УПИ II-8439, северозапад - улица, с идентификатор 07079.820.240 по КК на гр. Бургас, целият с площ 592 кв.м., при съседи: 07079.820.239, 07079.820.238, 07079.820.241, 07079.820.250, 07079.820.915 и 07079.820.251, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена: 78 731 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3 936.55 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 7 873.10 лева. Цена на тръжната документация - 157.46 лева, без ДДС. Заповед № 3118/26.11.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля пишете на кирилица!