петък, 4 октомври 2013 г.

Обявиха на търг 3 общински имота в кв.Сарафово

Агенция за Недвижими имоти


04.10.2013 петък

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в кв.Сарафово – частна общинска собственост, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот V-общ  с площ 665  кв.м., в кв. 5  по плана на кв. “Сарафово“, гр. Бургас, с идентификатор 07079.820.1185 по КК на гр. Бургас, целият с площ 665 кв.м., отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена: 73 600 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 472 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 7 360 лева. Цена на тръжната документация – 147.20 лева, без ДДС. Заповед № 2659/03.10.2013 год. на Кмета на Община Бургас.

2. Урегулиран поземлен имот II-839 с площ 631  кв.м., в кв. 24 по плана на кв. “Сарафово“, гр. Бургас, с идентификатор 07079.820.239 по КК на гр. Бургас, целият с площ 631  кв.м., отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена: 69 900 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 398 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 6 990 лева. Цена на тръжната документация – 139.80 лева, без ДДС. Заповед № 2660/03.10.2013 год. на Кмета на Община Бургас.

3. Урегулиран поземлен имот III-839  с площ 592  кв.м., в кв. 24 по плана на кв. “Сарафово“, гр. Бургас, с идентификатор 07079.820.240 по КК на гр. Бургас, целият с площ 592  кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена: 65 600 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 312 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 6 560 лева. Цена на тръжната документация – 131.20 лева, без ДДС. Заповед № 2661/03.10.2013 год. на Кмета на Община Бургас.

Търговете ще се проведат на 06.11.2013 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 14.11.2013 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа. 

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00  часа на 04.11.2013 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 05.11.2013 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 13.11.2013 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 12.11.2013 година.

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 – Виолета Иванова.

Източник: Община Бургас


Ако смятате ,че тoва съобщение може да бъде полезно на вашите познати и приятели във Facebook.

1. Натиснете бутона Изпрати.
2. Добавете хората на които искате да изпратите статията.
3. Натиснете бутона изпращане. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля пишете на кирилица!