петък, 15 август 2014 г.

Скоро ще има бензиностанция в Сарафово
15.08.2014 петък

Ако се намери кандидат, то Сарафово скоро ще има бензиностанция!

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за уредяване на право на строеж за КОО в УПИ XXIII, кв. 1, Сарафово като срещу цената на правото на строеж приобретателят да изгради Детска ясла в кв. Сарафово

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

 № 1998/11.08.14 г.

На основание чл.37, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.68 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет -
Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 54 от дневния ред на проведеното на
25.06.2013 г. заседание /Протокол № 25/

О Т К Р И В А М:

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за учредяване право на строеж за КОО,
бензиностанция и газстанция със застроена площ 3000 /три хиляди/ кв.м., разгъната застроена площ
9000 /девет хиляди/ кв.м. и допълнително застрояване 178 /сто седемдесет и осем/ кв.м. в следния
недвижим имот: уререгулиран поземлен имот /УПИ/ XXIII /двадесет и три римско/, в кв. 1 /едно/ ПУП-ПРЗ
на кв. "Сарафово", гр. Бургас, целият сплощ от 4 589 /четири хиляди петстотин осемдесет и девет/ кв.м.,
при граници: север - УПИ XX, изток - край на регулацията, юг - улица, запад - УПИ XX, идентичен с
поземлен имот с идентификатор 07079.820.1243 по КК на гр. Бургас, при съседи - имоти с
идентификатори: 07079.820.1244 и 07079.820.930, като срещу цената на правото на строеж
приобретателят се задължава да построи и предаде в завършен вид на Община Бургас Детска ясла -
допълнителен корпус към ЦДГ №19 - "Ален мак", със следните проектни показатели:
- застроена площ 957.23 /деветстотин петдесет и седем цяло и двадесет и три стотни./ кв.м /детска ясла
- 451.31 /четиристотин петдесет и едно цяло и тридесет и една стотни/;
- разгърната застроена площ на детска ясла - 1759 /хиляда седемстотин петдесет и девет/ кв.м. /детска
ясла - 816.88 /осемстотин и шестнадесет цяло осемдесет и осем стотни/ кв.м. Застроената площ на
проектната сграда е както следва:
 - сутерен /кота -3.30 м/ - 230.11 /двеста и тридесет цяло тридесет и една сотна/кв.м.
- партерен етаж /кота +-0.00 м/ - 451.31 /четиристотин тридесет и едно цяло тридесет и една
стотна/ кв.м.
 - 1 етаж /кота +3.00 м/ - 362.57 /триста шестдесет и ддве цяло петдесет и седем сотни/ кв.м.,
в УПИ I /едно римско/, кв. 21/двадесет и едно/ ПУП-ПРЗ на кв. "Сарафово", гр. Бургас, целият с площ
6 400 /шест хиляди и четиристотин/ кв.м., при граници: север - улица, изток - УПИ II и УПИ V, юг - улица,
запад - улица, с идентификатор 07079.820.82 по КК на гр. Бургас, съгласно технически инвестиционен
проект, неразделна част от конкурсната документация.
Стойността на построения, съгласно техническия инвестиционен проект, обект за учредителя не може
да бъде по-малка от стойността на правото на строеж в УПИ XXIII, в кв. 1 по ПУП-ПРЗ на кв."Сарафово",гр. Бургас - 1 213 800 /един милион двеста и тринадесет хиляди и осемстотин/ лева.
Определям следните изисквания към всеки от кандидатите: Да е регистриран като търговско
дружество или като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на
държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да няма парични
задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията; Да няма задължения към Община Бургас; Да не е в производство по
несъстоятелност или ликвидация; Да докаже финансови възможности за изпълнение на възложените
СМР. Като доказателство може да служи и банков документ за подкрепа на проекта. Липсата на
финансови възможности е основание за отстраняване на кандидата.
Офертата за участие в конкурса на всеки от кандидатите, задължително следва да съдържа:
- Срок на валидност на офертата на кандидата - не по-кратък от 90 дни от депозирането и гаранционен
срок на извършеното строителство, като сроковете на гаранциите не могат да бъдат по-малки от
минималните срокове, определени съгласно чл.160, ал.3, ал.4, ал.5 от ЗУТ и чл.20 и чл.21 от Наредба
№2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.
- Предлагана стойност и обем на допълнителната инвестиция в обект Детска ясла, допълнителен
корпус към ЦДГ №19-"Ален мак".
- Срок за изграждане на обект Детска ясла, допълнителен корпус към ЦДГ №19-"Ален мак" - в
календарни дни.
Определям следните критерии и метод за оценка на предложенията:
1. К1 - допълнителна инвестиция в обекта - Детска ясла - допълнителен корпус към ЦДГ №19 - "Ален
мак". Кандидатите да получават от 1 до 100 точки.
Оценяването да се извършва по формулата: К1 = Доп. инвестиция
участник
 Максл размер доп. инвестиция
където инвестиция участник е предложената от кандидата инвестиция. Тежест на
критерия: N1=60
2. К2 - срок за строителство на сградата "Детска ясла", която Община Бургас ще получи вместо
заплащане на правото на строеж - в календарни дни. Кандидатите да получават от 1 до 100
точки. Оценяването се извършва по формулата:
К2= Срок минимален
 Срок участник
Където срок минимален е най-краткият предложен срок, а срок участник е предложеният от участника
срок.
Тежест на критерия : N2=40
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати да се извършва по формулата:
К=К1хN1+К2хN2
 На първо място да бъде класиран кандидата получил най-висока комплексна оценка К.
Депозитът за участие в конкурсната процедура е в размер на 15000 /петнадесет хиляди/ лева, платими по банков път по сметка на Община Бургас: IBAN BG89SOMB91303323996501, BIC: SOMBBGSF, Общинска
банка АД, клон гр. Бургас.
Цената на документацията за участие в конкурсната процедура е в размер на 200 /двеста/ лева.
Документацията за участие в процедурата се закупува от Центъра за информационно обслужване на
гражданите, находящ се на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден, в срок до 09.09.2014 г. от
08:30 до 16:00 часа.
Предложенията за участие в конкурсната процедура се подават лично от кандидатите или от техни
упълномощени представители в надписан запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки
работен ден от 08.30 до 16.00 часа, в срок до 10.09.2014 година.
Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на конкурса - всеки работен ден, считано от
датата на публикуване на настоящата заповед, до изтичане на крайния срок за подаване на офертите,
от 10:00 до 11:00 часа.
Дата и място за провеждане на конкурса - на 11.09.2014 от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на
ул. "Александровска" №26, стая №111.
Офертата на кандидата да е изготвена, предоставена и задължително следва да съдържа всички
документи посочени в Образец - предложението /Приложение №1/, неразделна част от конкурсната
документация.Утвърждавам конкурсна документация, както следва: Образец-предложение -
Приложение №1; Критерии и методика за оценяване на предложенията - Приложение №2; Проект на
договор - Приложение №3; Декларации - Приложение №4-1, 4-2; Копие от настоящата заповед; Скици;
Градоустройствен анализ; Пълен комплект проекти на DVD.Допълнителна информация: тел. 056/907 306
- Ивелина Велева. Заповедта за конкурса да се публикува в един национален и един местен
ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска".
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директора на Дирекция "Управление на общинската
собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия.

Валидно до: сряда, 10 септември 2014, 10:29

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

Източник: Община Бургас
Как мислите, добре ли е Сарафово да  има бензиностанция ?
Ако смятате ,че тази публикация  може да бъде интересна на вашите познати и приятели във Facebook.

1. Натиснете бутона Изпрати.
2. Добавете хората на които искате да изпратите статията.
3. Натиснете бутона изпращане.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля пишете на кирилица!