неделя, 12 октомври 2014 г.

Община Бургас търси изпълнител за понтоните на рибарското пристанище в Сарафово

12.10.2014 неделя

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Бургас, ул. Александровска №26, За: Златан Христов, Р.България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: z.hristov@burgas.bg, Факс: 056 860912
Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/admin/notice/viewpost/62/19766.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Изграждане на съоръжения за акостиране на лодки на територията на рибарско пристанище „Сарафово“"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
45241500
Описание:
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пристани 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Описание на дейностите и технически спецификации– Проучване, проектиране и изграждане на понтонни кейове- Монтаж на понтони, фингери, пасарели, аксесоари и система за закотвяне, със следните технически спецификации: - 2 броя Понтонни кейове с конструкция от морски алуминий с размери за всеки един както следва: дължина - 12,00 м ширина - мин.2,50 м включително 4 броя фингери всеки с дължина 7,00 м - Монтаж на 2 броя понтонните кейове, за изпълнението на който се изисква специализиран монтажен екип с познания, квалификация и опит в работа с такъв тип съоръжения; - Поплавъци от полиетилен запълнени с плътен полистирен; - Товароносимост на понтоните – 150кг/м2; Изпълнителят следва да извърши следните дейности за успешно изпълнение на поръчката: - Цялостна проверка на отделните елементи на съоръжението преди монтажа. - Определяне позицията на понтоните. - Изчисляване, фиксиране и маркиране на точките за пускане на котвите. - Монтаж на котвите в определените им точки (изисква допълнителни съоръжения, поради малката дълбочина). - Монтаж на анкерните плочи към кея. - Оборудване на понтоните и пускане във водата. - Фиксиране на понтоните на точните им места (според предписанията на производителя). - Прецизно измерване, нарязване и маркиране на веригите (всяка верига е уникална и с определена дължина спрямо позицията и). - Монтаж на веригите. - Монтиране фиксаторите на пасарелите. - Монтиране на пасарелите. - Монтаж на предпазните плочи между понтоните и пасарелите. - Монтаж на компенсаторите към понтона. - Оборудване на фингерите и пускането им във водата. - Монтаж на фингерите. - Монтаж на кнехтове за швартоване. - Монтаж на обслужващите колконки (не включва захранване с ток и вода) - Проверка на съоръженията след монтажа и финални настройки. - Пълна видеоинспекция на съоръжението, която се предава на производителя за одобрение на монтажа и задействане на гаранциите. При формиране на единичните цени на дейностите следва да се включат цените на материалите и оборудването включително транспортните разходи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
108333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Община Бургас, кв. Сарафово

NUTS:
BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
• Участниците трябва да имат опит в изпълнението на строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. Под строителство „сходно“ с предмета на настоящата поръчка се разбират монтаж на подобен род съоръжения във водна среда. За доказване на това изискване се представя списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. • Участникът следва да разполага с квалифициран технически състав, ангажиран за изпълнение на поръчката, за монтаж на подобен род съоръжения във водна среда. За доказване на това изискване се представя списък на техническия състав ангажиран за изпълнение на поръчката, за монтаж на подобен род съоръжения във водна среда.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Офертите на участниците ще бъдат оценявани по критерий „икономически най-изгодна оферта”, в зависимост от получената обща оценка, формирана въз основа на показатели, със съответните коефициенти на тежест. Оценката на предложенията се получава по следната формула: Оi = 0.4 Фi + 0.4 Гi + 0.2 Рi където: Оi – е общата оценка на i-тото предложение Фi - е финансовата оценка на i-тото предложение Гi – е оценката за срока за изпълнение на i-тото предложение Рi – е оценката за срока на реакция на i-тото предложение Финансова оценка на предложенията Коефициент на тежест 0.4 Финансовата оценка на офертите се прави по следната формула: където Фк е предложената от съответния участник цена Фmin е минималната предложена цена Срок за изпълнение Коефициент на тежест 0.4 Оценката за срока на изпълнение се прави по следната формула: Г1 = Г мин / Г к * 100 където Г к е предложеният срок на изпълнение от участника Г мин e най-краткия предложен срок на изпълнение Срок за реакция Коефициент на тежест 0.2 Оценка на срока на реакция се прави по следната формула: където Рк е предложения от съответния участник срок за реакция Рmin е минималния предложен срок за реакция

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
22/10/2014 11:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП участниците представят оферта, съдържаща следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника (в оригинал). 2.Оферта /бланка за административни и други данни/, съдържаща и срок на валидност на офертата 3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.5 от ЗОП (оригинал); 4.Декларация по чл.56, ал.1, т.11, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; 5. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договора; 6. Документи за доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участниците; посочени в "Изисквания за изпълнение на поръчката"; 7. Техническо предложение - в оригинал - съдържащо срок за изпълнение; срок за реакция за гаранционна поддръжка и срок за гаранционно обслужване; 8. Ценово предложение - в оригинал – участниците следва задължително да се съобразят с финансовия ресурс, посочен от Възложителя в настоящата публична покана;При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи. Ценовото и техническото предложение на избрания за изпълнител участник, заедно с приложенията към него стават неразделна част от договора за изпълнение. Възложителят ще сключи договор само с един изпълнител. Всички документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език. Непредставянето на някои от гореизброените документи води до отстраняване на участника от участие в обществената поръчка. Офертата се подава в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, Деловодство, в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и предмета на поръчката. Образците за попълване са публикувани на интернет сайта на Община Бургас „Обществени поръчки – Профил на купувача“, посочен в Разедл І от публичната покана. Срокът на валидност на офертите - не по-кратък от 90 календарни дни. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на офертата не се приемат. Посочената прогнозна стойност на поръчката е без включен 20% ДДС. Финансирането е от бюджета на Община Бургас. Участник, чието ценово предложение надхвърли посочената прогнозна стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие в обществнената поръчка. Отварянето на офертите ще се състои на 22.10.2014г. в 11:30ч. в сградата на Община Бургас, ст.202.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/10/2014

Източник: Община Бургас


Ако смятате, че тази публикация е интересна, изпратете я на вашите приятели във Facebook.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля пишете на кирилица!