петък, 12 декември 2014 г.

Кюшето - Сарафово

Агенция за Недвижими имоти12.12.2014 петък
В Държавен вестник бр.100 от 05.12.2014г. е  обнародвано:

- Решение 42-18/28.10.14г. на Общински съвет Бургас за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.1.1440, 07079.1.1441, 07079.1.1442, 07079.1.1443 и 07079.1.1444 по КККР на гр.Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1124, УПИ XVII-1127, УПИ XVIII-1128 и УПИ XIX-1125, кв.9, местност„Ъгъла“ /бивша „Кюшето“/, землището на кв.Сарафово, гр.Бургас, с които се урегулират нови 6 /шест/ УПИ, както следва: УПИ IX-1440, отреден – „за oбществено обслужване“, УПИ XXIII-1441, отреден – „за oбществено обслужване“, УПИ XXIV-1442, отреден – „за oбществено обслужване“, УПИ XXV-1443, отреден – „за oбществено обслужване“, УПИ XXVI-1444, отреден - „за oбществено обслужване“ и УПИ XXVII, отреден – „за озеленяване“, променят се частично регулационните граници на УПИ IV-1124, УПИ XVII-1127, УПИ XVIII-1128 И УПИ XIX-1125, УПИ IV-1124 става УПИ IV-1486, 1487 с промяна в отреждането от „за спорт и атракции“ в „за oбществено обслужване“, в УПИ се предвижда свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, с устройствени показатели: Пл.застр. до 30%, Кинт до 0,6, Височина до 7,5м (2ет.) и Озеленяване мин.50%, в съответствие с одобрените ПУП и ОУП на гр.Бургас, при условията на чл.16 от ЗУТ

Източник: Държавен вестник


Изпратете на вашите приятели във Facebook.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля пишете на кирилица!