петък, 13 февруари 2015 г.

Плажа в Сарафово струва 4 821 лева

13.02.2015 петък

След получен сигнал от жител на Сарафово

Сарафово инфо се извинява на наемателите на централния плаж във Сарафово, за това, че е публикувало снимки на плажа във статиите си за отдаване на плаж Сарафово 1 и 2 ВИЖТЕ ТУК и ТУК
Публикуването на снимките е довело до заблуждение жителите,че става въпрос за отдаване под наем на централния плаж.

Тук искам да заявя че информацията на МРРБ е за отдаване на плаж Сарафово 1 и 2, но не и на централния.

Снимката е премахната.

Моите извинения, Мишо.

                                                     О Б Я В А

Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно:

„Сарафово 1” и ”Сарафово 2”,, находящи се в община Бургас, област Бургас, описани в Актове за изключителна държавна собственост № № 1291/02.05.2012 г. и 1292/02.05.2012 г. и с идентификатори 07079.820.1240 и 07079.820.1237 по кадастралната карта, индивидуализирани съгласно специализирани карти на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приети от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол
№ 8/13.12.2012 г. с обща активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 1 739 кв. м и принадлежности, с граници на морските плажове, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.
Търгът ще се проведе на 19.03.2015 г. от 14.30 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 4 821 (четири хиляди осемстотин двадесет и един) лева, без ДДС.

Срок на наемното отношение – пет години.

Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ - IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD.
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 13.03.2015 г. (включително).

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.

Източник: Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Изпратете на вашите приятели във Facebook

Агенция за Недвижими имоти