понеделник, 16 февруари 2015 г.

Осем игрища за тенис в Сарафово

16.02.2015 понеделникКонкурс, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години.

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І, в кв. 40 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, целият с площ 18 933 (осемнадесет хиляди деветстотин тридесет и три) кв.м., при граници: север – край на регулация, изток – улица, юг – улица, запад – улица, отреден за спорт и озеленяване, за изграждане на осем игрища за тенис, ограда, осветление, паркинг в източната част и изграждане на обслужващ център със съблекални, санитарни помещения, стаи за треньори, зали за теоретични занимания, търговски обект за спортни артикули, кафетерия с обща площ не по-голяма от 300 /триста/ кв.м., ведно с озеленяването на наетата площ.

Определям начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 2 000 /две хиляди/ лева, без ДДС.

Имотът ще се ползва за спорт.

Определям следните условия и изисквания към кандидатите: Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да нямат задължения към Община Бургас; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; Да докажат финансови възможности за изпълнение на възложените СМР. Като доказателство може да служи и банков документ за подкрепа на проекта. Липсата на финансови възможности е основание за отстраняване на кандидатите.
Да представят доказателства за извършване на подобен вид дейност;

Кандидатите да предложат инвестиция за изграждане на 8 /осем/ игрища за тенис по проект съгласуван с Община Бургас. В проекта да се прeдвиди освен изграждането на игрищата за тенис и ограда, осветление, паркинг в източната част и изграждане на обслужващ център със съблекални, санитарни помещения, стаи за треньори, зали за теоретични занимания, търговски обект за спортни артикули, кафетерия с обща площ не по-голяма от 300 /триста/ кв.м., ведно с озеленяването на наетата площ. Размерът на инвестицията да бъде не по-малък от 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ лева, без ДДС.

Да поемат всички разходи за ел.енергия, вода, поддръжка на оставащата зелена площ и други консумативи в наетия обект.
Да поемат задължение и осигурят безплатно ползване на съоръжението минимум 4 /четири/ часа дневно за спортни занимания на деца и ученици по график, съгласуван с ОП "Спортни имоти”.

След приключване на договора всички изградени съоръжения остават собственост на Община Бургас.
Определям следните критерии и метод за оценка на предложенията:

К1- предлагана месечна наемна цена в лева, без ДДС – от 1 до 50 точки (тежест N1 – 0.6);
К2 – размер на инвестицията в лева, която ще бъде вложена в спортната площадка за привеждането и във вид годен за експлоатация- от 1 до 50 точки (тежест N2 – 0.3);
К3 – срок за изпълнение на строителството (зачита се срока от датата на влизане в сила на разрешението за строеж, но не по0късно от 8 месеца) – от 1 до 50 точки (тежест N3 – 0.1).
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:
К= К1 х N1 + К2 х N2+ К3 х N3

Определям срок на валидност на предложенията – не по-кратък от 90 дни от депозирането им.
Определям размер на депозита за участие в конкурсната процедура – 6 000 (шест хиляди) лева, които да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при “Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, BG 89 SOMB 9130 33 23996501.

Определям цена на конкурсната документация – 110 (сто и десет) лева, без ДДС, внесени в касата в Центъра за административно обслужване (ЦАО), невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. “Александровска” №26, всеки работен ден, в срок до 23.02.2015 от 08:30 до 16:00 часа.
Предложения за участие се подават в Центъра за административно обслужване, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, в срок до 24.02.2015 година.
Предложенията на кандидатите да са изготвени и представени съгласно Образец-предложение (Приложение №1), неразделна част от конкурсната документация.

Разглеждане, оценяване и класиране на предложенията ще се извърши на 26.02.2015 г. от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. “Александровска” №26, ет.1, стая №111.
Утвърждавам конкурсна документация, както следва: Образец-предложение – Приложение №1; Критерии и методика за оценяване на предложенията – Приложение №2; Проект на договор – Приложение №3; Декларация – Приложение №4-1; Декларация – Приложение №4-2 и Копие от настоящата заповед.

Допълнителна информация: тел. 056/907 306 –Ивелина Велева.

Съобщението за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, от към ул.”Александровска”.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

Източник: Община Бургас


Изпратете на вашите приятели във Facebook

Агенция за Недвижими имоти