вторник, 3 февруари 2015 г.

Търси се фирма, която да изгради част от съоръженията на Рибарското пристанище в Сарафово

03.02.2015 вторник


Снимка: Мадлен Дечева

Община Бургас търси фирма-изпълнител, която да изгради съоръженията за акостиране на лодки и малки кораби в рибарското пристанище в кв. Сарафово.

Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 260 000 без вкл. ДДС. Финансирането ще се осъществява от бюджета на Община Бургас.

Строително-монтажните дейностите трябва да приключат не по-късно от 60 календарни дни. Офертите на участниците ще бъдат оценявани по критерий „икономически най-изгодна оферта”, в зависимост от получената обща оценка, формирана въз основа на различни показатели.

Заседанието на комисията, която ще разгледа офертите, ще се проведе на 11-ти февруари, от 11:30 ч. в сградата на Община Бургас.

Ето и цялата заповед

ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД
№.208/30.01.2015г.

На основание чл. 101г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

О П Р Е Д Е Л Я М: 


І. Предмет на обществената поръчка:
„Изпълнение на дейности по строително-монтажни работи в акваторията на рибарско пристанище „Сарафово“  относно съоръжения за акостиране на лодки“

Община Бургас изпълнява проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Сарафово”, финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г., съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 150/08.01.2013 г. Община Бургас. Това е първият Български проект, одобрен по мярка 3.3. „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки“, който има за цел достигане на адекватен на нуждите капацитет за безопасно приставане, престояване на рибарски кораби и осигуряване на ефективно, безопасно и хигиенично оборудване за разтоварване и временно съхраняване на уловите. За да бъде въведен обекта в експлоатация е  необходимо  да бъдат изпълнени допълнителни дейности  от страна на общината за осигуряване на по-голям брой места за акостиране на рибарски лодки, което не е включено в бюджета на проекта.  С оглед предстоящото въвеждане на обекта в експлоатация и нормалното му функциониране е необходимо изграждането на съоръжения за акостиране  на лодки на територията на рибарско пристанище „Сарафово“, което като вид дейност не е предвидено в бюджета на проекта и следва да се поеме от бенефициента Община Бургас.
Предметът на настоящата поръчка има за цел да избере изпълнител, който да извърши всички необходими строително-монтажни работи в акваторията на рибарско пристанище „Сарафово“  относно съоръжения за акостиране на лодки.
Цел- осигуряване на по-голям брой места за акостиране на рибарски лодки и нормалното функциониране на пристанището.

ІІ. Описание на дейностите и технически спецификации – Проучване, проектиране и изграждане на усилени понтонни кейове - Монтаж на понтони, фингери, пасарели, аксесоари и система за закотвяне, със следните технически спецификации:

-          4 броя Понтонни кейове с конструкция от морски алуминий с размери за всеки един както следва:
дължина   -   12,00 м
ширина    -    мин.2,50 м
включително 8 броя фингери всеки с дължина 7,00 м
вериги към дънни котви и кей, необходими за фиксиране на понтоните- Ф 20 мм
кнехтове за швартоване с резистентност 2,5 тона-80 бр.


-          Монтаж на 4 броя понтонните кейове, за изпълнението на който се изисква специализиран монтажен екип с познания, квалификация и опит в работа с такъв тип съоръжения;
-          Поплавъци от  полиетилен запълнени с плътен полистирен;
-          Товароносимост на понтоните – 200кг/м2;
Проучване на територията с цел проектиране и изграждане на обособени места за специализиране моторни плавателни съдове-  тип „джет“, необходими за обслужване на акваторията- за 5 бр.  

Изпълнителят следва да извърши следните дейности за изпълнение на поръчката:

- Цялостна проверка на отделните елементи на съоръжението преди монтажа.
- Определяне позицията на понтоните и местата за специализираните моторни съдове.
- Изчисляване, фиксиране и маркиране на точките за пускане на котвите.
- Монтаж на котвите в определените им точки (изисква допълнителни съоръжения, поради малката дълбочина).
- Оборудване на понтоните и пускане във водата.
- Фиксиране на понтоните на точните им места (според предписанията на производителя).
- Прецизно измерване, нарязване и маркиране на веригите (всяка верига е уникална и с определена дължина спрямо позицията и).
- Монтаж на веригите.
- Монтаж на компенсаторите към понтона.
- Оборудване на фингерите и пускането им във водата.
- Монтаж на фингерите.
- Монтаж на кнехтове за швартоване.
- Монтаж на обслужващите колконки (не включва захранване с ток и  вода)- 4 бр.
- Проверка на съоръженията след монтажа и финални настройки.
- Пълна видеоинспекция на съоръжението, която се предава на производителя за одобрение на монтажа и задействане на гаранциите.

ІІІ. Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта

Офертите на участниците ще бъдат оценявани по критерий „икономически най-изгодна оферта, в зависимост от получената обща оценка, формирана въз основа на показатели, със съответните коефициенти на тежест.
Оценката на предложенията се получава по следната формула:

                        Оi = 0.4 Фi + 0.4 Гi + 0.2 Рi

където:
Оi – е общата оценка на i-тото предложение
Фi - е финансовата оценка на i-тото предложение
Гi – е оценката за срока за  изпълнение на i-тото предложение
Рi – е оценката за срока на реакция на i-тото предложение

Финансова оценка на предложенията
Коефициент на тежест 0.4
Финансовата оценка на офертите се прави по следната формула:

    Фi = Ф min / Ф к * 100

където
Фк е предложената от съответния участник цена
Фmin е минималната предложена цена

Срок за  изпълнение
Коефициент на тежест 0.4
Оценката за срока на изпълнение се прави по следната формула:

Г1 = Г min / Г к * 100

където
Г к е предложеният срок на изпълнение от участника
Г мин e най-краткия предложен срок на изпълнение

Срок за реакция
Коефициент на тежест 0.2
Оценка на срока на реакция се прави по следната формула:

  Рi = Р min / Р к * 100

където
Рк е предложения от съответния участник срок за реакция
Рmin е минималния предложен срок за реакция


ІV. Изисквания към участниците:

• Участниците трябва да имат опит в изпълнението на строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под строителство „сходно“  с предмета на настоящата поръчка се разбират монтаж на подобен род съоръжения във водна среда.
За доказване на това изискване се представя списък на  строителството, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата и:
а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или
б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или
в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

• Участникът следва да разполага с квалифициран технически състав, ангажиран за изпълнение на поръчката, за монтаж на подобен род съоръжения във водна среда.
За доказване на това изискване се представя списък на техническия състав ангажиран за изпълнение на поръчката, за монтаж на подобен род съоръжения във водна среда.


Важно: Участникът трябва в техническото си предложение да  представи пълно описание на  предлаганото оборудване  /вкл. марка, модел, произход, декларации за съответствие/ ако е приложима/ схема, чертеж на оборудването, визуализации и др. по преценка на участника/, съгласно изискванията на настоящите „Технически спецификации и условия“, вкл. изискуемите декларации и сертификати, които доказват съответствието им с минимално заложените спецификации от възложителя.


V. Срок на изпълнение на обществената поръчка – по предложение на участника, но не повече от 60 календарни дни.

VІ. Място на изпълнение на обществената поръчка – рибарско пристанище „Сарафово“.

VІІ. Прогнозна стойност и източник на финансиранепрогнозната стойност на поръчката е в размер до 260 000 без вкл. ДДС. Финансирането ще се осъществява от бюджета на Община Бургас.

VІІІ. Длъжностните лица, които са назначени да получат, разгледат, класират и оценят подадените оферти за определяне на изпълнител на настоящата поръчка:

Председател:  


Членове:

Резервни членове:  

Комисията, следва в срок от 90 /деветдесет/ календарни дни от издаване на настоящата заповед да събере, разгледа и оцени оферти за определяне на изпълнител за настоящата обществена поръчка.
Заседанието на комисията да се проведе на 11.02.2015г.  в 11:30ч. в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” 26, стая 202.

Препис от настоящата заповед да се връчи на посочените длъжностни лица за изпълнение.


ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА БЕНОВА-АНАНИЕВА
ЗАМ.- КМЕТ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
/съгл. Зап. №2996/04.11.2014г. на Кмета на Община Бургас/
              (П.П.)Източник: Община Бургас

Изпратете на вашите приятели във Facebook
Агенция за Недвижими имоти