петък, 8 май 2015 г.

Допълващо застрояване на територията на Рибарско пристанище “Сарафово“
08.05.2015 петък


Снимка: Мадлен ДечеваОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД
№1059/30.04.15 г.

На основание чл. 101г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Определям:

І. Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на носеща метална конструкция за допълващо застрояване на територията на Рибарско пристанище “Сарафово“ в УПИ II, кв.63, по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, община Бургас.
1. Описание на предмета на обществената пръчка- Определяне на изпълнител за изграждане на носеща метална конструкция и външни ограждащи стени за допълващо застрояване - ремонтна работилница за рибарски лодки на територията на Рибарско пристанище “Сарафово“ в УПИ II, кв.63, по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, община Бургас. в това число:
1. Изпълнение на предвидените в проекта СМР-та по част конструктивна за изграждане на ремонтна работилница за рибарски лодки на територията на Рибарско пристанище “Сарафово“
2. предварителни проучвания по преценка на строителя
3. временно строителство/ ако е необходимо;
демонтажни работи/ земни работи по подготовка на терена/;
1. Съществуващо положение:
Обектът представлява Първа категория строеж, съгласно чл. 137 от ЗУТ и чл. 6 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Община Бургас е реализирала проект за „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Сарафово”, финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г., съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 150/08.01.2013 г.
Строителството е изпълнено съгласно одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №РС-52/20.09.2012г. издадено от Министъра на регионалното развитие и благоустройството в съответствие с влязъл в сила Подробен устройствен план одобрен със Заповед №РД-02-141612/21.06.2012г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Обхвата на РС-52/20.09.2012г. включва: брегова кейова стена, оградителни съоръжения(източен и западен мол), зона за акустиране и щвантоване на 104 бр. лодки и 6 бр.риболовни кораби, спусково устройство –хелинг, площадка за ремонт на лодки и кораби, зони за разтоварване и сортиране на улова, административна сграда с прилежащ покрит пазар за първа продажба на риба, складови помещения за амбалаж и инвентар, помещение с хладилен склад за улов и ледогенератор, паркинг за 103 бр.леки коли и 4 бр. тежкотоварни автомобили, колонки за електрозахранване на плавателни съдове и др. елементи на благоустрояването, ВиК и ЕЛ мрежи и съоръжения.
Във връзка с осигуряване на по-добри условия за извършване на ремонтни дейности и техническо обслужване на рибарските лодки и кораби е необходимо на площадката предназначена за ремонтни дейности, ситуирана в северозападната част на пристанището, да се изгради като допълващо застрояване от метална конструкция за тази цел.

2. Характеристики на обекта, които са предвидени с проектната разработка:
За изграждане на горецитирания обект е изготвен проект в съответствие със Задание за проектиране, действащата нормативна уредба и при отчитане на съществуващото положение.

Обхват на проектната разработка:

Проектът е изработен във фаза технически проект / с количествена и стойностна сметка. Проектът е на база конструктивните особености на съществуващите пристанищни съоръжения и на база на извършването на една детайлна конструктивна експертиза и насоките за проектни изисквания и технически решения за осигуряване на по-добри условия за извършване на ремонтни дейности и техническо обслужване на рибарските лодки и кораби. Необходимо е на площадката предназначена за ремонтни дейности, ситуирана в северозападната част на пристанището, да се изгради като допълващо застрояване сграда за тази цел- работилница, което да отговаря на новите нормативни изисквания и бъдещите потребности на рибарското съсловие в региона.

Основни параметри на сградата:

Конструкцията на работилницата е: монолитни стоманобетонни фундаменти и колони и метална покривна конструкция. Като част от обема на работилницата е оформена двуетажна, масивна, скелетно-гредова конструкция с плосък покрив. Стенното и покривното ограждения на работилницата са термопанели с дебелина 5 см.
Проектът по част Конструктивна е изготвен при спазване на нормативните документи действащи в Република България към момента на изготвяне на инвестиционния проект – конструктивна система Еврокод.

Фундиране

Фундирането на сградата ще бъде плоско – във вид на единични фундаменти на едно ниво. Преди изпълнение на фундаментите се налага премахване на част от съществуващата стоманобетонна настилка. Тя ще бъде премахната само в участъците на единичните фундаменти и на местата на преминаване на площадковите проводи. По целия контур на стоманобетонния цокъл настилката ще бъде награпавена и обработена с грунд за бетонконтакт, непосредствено преди бетонирането. За връзка цокъл настилка ще се използват химически анкери.
Спазени са архитектурните изисквания, както и изискванията на отделните специалности за разполагане на инсталациите.
Изкопът и обратният насип да бъдат изпълнявани, като всички работи по тях се приемат в съответствие с всички изисквания на ПИПСМР - Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения, като специално внимание се обърне на контрола при изпълнение на уплътняването и качеството на вложеният материал.

Метална конструкция

Покривните греди, столици и стенни водачи са стоманени. Захващането на покривните и стенни панели към столици и стенни водачи да се извърши със съединителни средства съгласно изискванията на фирмата производител. Захващането да е на всяка вълна по контура на сградата и всяка втора вълна в останалите участъци.

Материали

За конструкцията ще се използват следните материали:
- За фундаменти, цокъл, колони и плочи - бетон клас С25/30 (В30), сулфатоустойчив.
- Армировка за подземна, наземна и надземна конструкция В500 и В235 - съгласно БДС 4758:84 или БДС9252:2007;
- стомана S275 по EN 10025 - за металните греди и колони
S235 по EN 10025 - за кутии, L и U -профили, закладни части и планки
- Заваръчните материали да са допустими за заваряване на използваната стомана. Електродите за ръчно заваряване да са от клас Е46А (по БДС EN ISO 18275:2012)
- Болтове клас 8.8 по БДС EN ISO 4014:2011, гайки кл.8 по БДС EN ISO 4034:2013, шайби по БДС EN ISO 7091:2003.
Изпълнителят по тази обществена поръчка следва да изпълни предвидените СМР в част Конструкции, съгласно приложена количествена сметка

Важно! Довършителните работи по сградата не са предмет на настоящата поръчка. - баните, WC и съблекалните, отопление битовите помещения.

ІІ. Описание на дейностите и технически спецификации –
1. Начин на измерване и доказване на количеството изпълнени СМР.
От Възложителя се одобряват само работи и/или част от работи в специфична площ, изцяло завършени от Изпълнителя и изпълнени съобразно спецификацията, размерите указани на чертежите и одобрените материали, отговарящи на качествените изисквания и стандартите. Някои от работите може да изискват междинно одобрение, в случай, че те се покриват или се вграждат в следващи операции /покритие от следващи слоеве/. В такива случаи изпълнителят следва да поиска междинно одобрение. Само изцяло завършена и одобрена работа може да се актува за плащане. Когато Изпълнителят е завършил изцяло достатъчно количество от специфична позиция, той иска от Възложителя инспекция за одобрение. Възложителят следва да одобри или да издаде инструкции за отстраняване на дефекти или отклонения. Такива инструкции следва да се изпълнят веднага и работата няма да бъде сертифицирана за плащане, докато всички дефекти не бъдат отстранени, съобразно изискванията на Възложителя. Одобренията от Възложителя се считат за междинни и не освобождават Изпълнителя от договорните му задължения до края на гаранционния период, указан в условията на договора.
2 . Застраховки, осигурени от Изпълнителя.
Застраховка на изпълнителя и подизпълнителите му (ако има такива) по чл.171, ал.1 от ЗУТ.
Изпълнителят и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство. Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на Участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.
Към момента на сключване на договор изпълнитeлят следва да представи застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство.
3. Гаранционен срок. Изисквания относно отстраняването на дефекти, проявили се при нормалната експлоатация на строежа в течение на гаранционния срок.
3.1.Гаранционен срок.
Гаранционните срокове на изпълнените строително – монтажни работи са не по – малки от посочените в чл.20, ал.4, т.1,3,4,5 и 7 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.Гаранционният срок на доставеното и монтирано оборудване е не по – малък от 24 месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа.
3.2.Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на строежа
Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на Изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта. При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или некачествено извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от Възложителя. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне.

4. Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежа. Изисквания за качество-нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.
Доставката на всички материали, оборудване и обзавеждане, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя. В строежа трябва да бъдат вложени материали и оборудване, определени в проекта, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя. Всички материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Всички продукти подлежат на одобрение от Възложителя. За одобрение се представят мостри от най-малко 3 /три/ различни производителя, а ако това не е възможно—представят се каталози с подробно описание и спецификация, за информация и одобрение от Възложителя. Не се допуска влагането на неодобрени материали и съоръжения и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване одобрени по нареждане на възложителя. Не по-късно от 30 дни до подписване на Констативен акт обр. 15, Изпълнителят е длъжен да предаде на Възложителя за всяка единица от оборудването, влизащо в състава на строежа /в обем не по-малък от обема на документацията на завода- производител/ следните документи: Технически паспорт; Техническо описание; Инструкции по експлоатация. Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до обекта, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

5. Временно строителство.
Преди започване на строителството Изпълнителят, трябва да създаде временна строителна база. Тя трябва да осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода. Във временната си строителна база Изпълнителят следва да осигури най-малко следните складови площи и офиси:
- временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им;
- площадки за складиране на строителни отпадъци;
- офиси за представители на Възложителя (инвеститорски контрол), консултанта и координатора по безопасност и здраве;
- офиси, битови и санитарни помещения за персонала на Изпълнителя.
В случай, че се налага да бъдат наети терени, извън строителната площадка за изграждане на временната база, Изпълнителят трябва да ги наеме за своя сметка. След приключване на работите по предмета на договора, Изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти. Преди подписването на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) за строежа, Изпълнителят трябва да изготви информационна табела съгласно чл. 13 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

6. Изисквания относно изпълнение на строително – монтажните работи.
Преди започване на строително– монтажните работи, Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя подробен план за изпълнението на СМР за одобрение, който да съдържа: Общ план за СМР на строежа, График за изпълнение на СМР и съгласуванията, Работен проект за организация и изпълнение на строителството във всяка фаза на СМР; Количествата и реда на изпълнение на СМР, План за необходимостта от материали, конструкции и заготовки, График за използването на строителни машини, съоръжения и превозни средства, План за необходимостта от работна ръка за изпълнение на СМР, Финансов план, съобразени с техническото предложение. Изпълнителят може да започне строително – монтажни работи след получаване на Разрешение за строеж. Необходимите за цялостното изграждане на строежа механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя. Всички строително – монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията за качество и фирмените технологии на фирмите доставчици. Изпълнителят е длъжен да изпълни всички СМР по проекта със собствени сили и средства в съответствие с инвестиционния проект, одобрен от Възложителя, и с издаденото Разрешение за строеж. Изпълнителят отговаря за изпълнението на целия обект заедно с цялото вътрешно и външно оборудване и обзавеждане, така че да осигури изцяло функциониращ обект. Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с проектната документация /одобрена от Възложителя/, основните изисквания за този тип строежи, нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка. Изпълнителят носи отговорността за точното и надлежно изпълнение на всички геодезически работи и ще проверява всички нивелачни репери и марки, като контролира и сверява изпълнените замервания. Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там. Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа. Изпълнителят точно и надлежно да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя работен проект и качество, съответстващо на БДС. Да се съблюдават и спазват всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции. Изпълнителят да осигури и съхранява заповедната книга на строежа. Всички предписания в заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяка промяна в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

7. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.
Задължение на Изпълнителя е изработването на част “План за безопасност и здраве”, която следва да бъде съгласувана с Възложителя, Консултанта и компетентните органи. По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатацията на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други, свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство. Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

8. Изисквания относно опазване на околната среда.
От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.
От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.
От Изпълнителя се изисква да спазва Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г./
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, която е подзаконов нормативен акт към Закона за управление на отпадъците, регламентира създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на строителни отпадъци /СО/, изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството, както и изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи.
Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.

9. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.
Изработеният инвестиционен проект се оценява за съответствието му със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ от избран от Възложителя консултант. Възложителят и/или консултантът могат по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

10. Проверки и изпитвания.
Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и консултанта. Изпитванията и измерванията на извършените строително – монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата - Методи и организация на текущия контрол. Изпълнителят е длъжен да извърши приемни изпитвания съгласно действащите правила и нормативи и да състави необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

11. Изпълнителна и екзекутивна документации.
В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След завършване на строежа Изпълнителят трябва да изработи екзекутивна документация съгласно изискванията на чл.175 от ЗУТ. Тя трябва да се представи в 4 (четири) екземпляра на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител.


ІІІ. Изисквания към изпълнение на СМР.
Изпълнителят следва да извърши предвидените СМР по предмета на поръчката въз основа на предоставен проект по част „Конструкции“ и приложено КС за видовете работи
За успешната реализация на предвидените СМР следва да се спазят следните условия:
1. Участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката.
2. Да се извършат предвидените в одобрения проект строително-монтажни работи след откриване на строителна площадка /чл. 157, ал. 2 от ЗУТ/.
3. Обектът да бъде ограден с временна плътна ограда, съгласно ПБЗ, до приключване на СМР.
4. Да се изпълнят изискванията на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително и за хората с уврежданията.
5. По време на строителството да се спазват изискванията на чл. 74 от ЗУТ.
6. При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.
8. Да се изготвят временни постройки във връзка с организацията и механизацията по време на строителството /чл. 54 от ЗУТ/, съгласно ПБЗ.
9. Да се опазват съществуващите геодезични знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак.
10. Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.
11. Изисквания за качество при изпълнение на предмета на поръчката: Извършените СМР да бъдат в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове и заданието за СМР.
12. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларации за съответствието на строителните продукти от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти).
13. Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.
14. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.
15. Да бъде осигурена максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка. Строителната площадка да се обезопаси с временни ограждания и да не се допуска замърсяване в района със строителни материали и отпадъци.
16. Гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по чл. 160, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, ал. 4, т. 9 на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
17. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове трябва да бъдат не по-малки от предвидените в Закона за устройство на територията, определени от датата на приемане на обекта с протокол.
18. Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя- изпълняващи длъжността „Инвеститорски контрол“ на обекта. Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за действително извършените СМР.
19. Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта, се актуват съгласно остойностената количествена сметка на изпълнителя.
20. Възложителят, чрез свои представители, ще осъществява непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще прави рекламации за некачествено свършените работи.

IV. ПЛАЩАНИЯ:

Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, по посочената от Изпълнителя банкова сметка.

1. В срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка Възложителят превежда 30 % (тридесет на сто) аванс на изпълнителя от стойността на СМР, без непредвидените разходи, след представяне на фактура/и от Изпълнителя. Авансовата сума се приспада пропорционално при следващи плащания при всеки акт за действително извършена работа.
3. Междинните плащания на СМР се извършват в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактура за приетата по надлежния ред с протокол от инвеститорски контрол извършена работа, подлежаща на заплащане и представяне на фактура от страна на Изпълнителя.
4. Окончателното плащане, което не може да бъде по–малко от 10 % (десет на сто) от общата стойността на СМР, предмет на договора, се извършва в срок 30 (тридесет) календарни дни след приемане на обекта, съгласно чл. 177 ЗУТ и представяне на фактура от Изпълнителя по посочена от Изпълнителя банкова сметка Окончателно плащане ще се извърши след Подписване на Акт обр.15 съгласно Наредба №3 за актове и протоколи по време на строителството.


V. Критерий за оценка на офертите: „икономически най-изгодна оферта”

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

След проверка на съответствието на офертите с посочените по-горе минимални изисквания, комисията пристъпва към извършване на комплексна оценка за „икономически най-изгодна оферта”.
Комплексната оценка се изчислява по следната формула:

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

1. Показател СРП Срок за изпълнение на СМР– до 30 т.
2. Показател РПИ Работна програма за изпълнение на строителството – до 30 т.
3. Показател ЦИ Предлагана цена за изпълнение на договора – до 40 т.
Офертите се оценяват въз основа на комплексна оценка (КО) по следната формула:
КО = СРП + РПИ + ЦИ
За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки, като максималният възможен брой точки е 100.

1. ПОКАЗАТЕЛ СРП - СРОК ЗА изпълнение на СМР
Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:
СРП (точки) = 30 х (СРПmin / СРПi), където:
- СРПmin е най-краткият предложен срок;
- СРПi е предложения срок от съответния участник.
Максималният брой точки по тази показател е 30.

3. ПОКАЗАТЕЛ РПИ – РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Скала за оценка
Скалата за оценка на Показател РПИ е тристепенна- 10, 20 или 30 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 10, 20 или 30 точки.

4. ПОКАЗАТЕЛ ЦИ - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Оценките на участниците по показателя ЦИ се изчисляват по формулата:
ЦИ (точки) = 40 х (ЦИmin / ЦИi), където:
- ЦИmin е най-ниската предложена цена;
- ЦИi е предлагана цена от съответния участник.

Максималният брой точки по тази показател е 40.

ВАЖНО:
При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100.

Приложения:
1. Технически проект по част „Конструктивна“
2. Скица- извадка от действащ ПРЗ
3. КС

VI. Изисквания към участниците:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
• Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а именно:
1.Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката –Първа група, Първа категория/ високо строителство/
1.1.Това обстоятелство се доказва с декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право.
Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител не представи копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя преди подписване на договора.
В случай на обединение изискването се покрива от участникът, който ще извършва дейностите по строителство. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейностите по строителство. Относно чуждестранните лица условието, следва да се съобрази с чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а именно: в офертата трябва да се докаже регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която са установени (документът се представят на оригиналния език и в превод на български език), или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. Представянето на декларация е възможност за доказване на обстоятелство към момента на подаване и разглеждане на офертите. Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗОП избраният изпълнител трябва да представи документ, издаден от
Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация, както и документите, с които те се доказват:
1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР/ строителство и/ или проектиране и изпълнение на строеж/, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата на:
Под строителство „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира:
- Сгради с обществено-обслужващо предназначение, включващи носещи метални конструкции.

1.1.За доказване на това изискване се представят:
• Списък на строителство и/ или проектиране и изпълнение на строеж, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка.
• Доказателствата за извършеното строителство се предоставят под формата на:
• Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или
• Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или
• Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.
Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

2.Изисквания към екипа от технически лица за изпълнение на поръчката:
2.1.За изпълнение на предмета на поръчката, са необходими минимум следните лица:
За изпълнение на строителството:
Ръководни служители:
– 1 (един) брой Ръководител на екипа за изпълнение на инженеринга – Професионална област /квалификация/: Строителен инженер „Магистър“ или еквивалент, специалност ПГС или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава).
Опит: като ръководител на строителни обекти
– 1 (един) брой Отговорник по контрола на качеството - Професионална област /квалификация/: мин.средно специално техническо образование и да притежава Удостоверение или Сертификат за система за управление на качеството в строителството или еквивалент
– 1 (един) брой Координатор по безопасност и здраве - Професионална област /квалификация/: минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно.

2.1.1.За доказване на това изискване се представят:
• Справка-декларация за екипа от технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката
• Автобиографии на екипа от технически лица по образец, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката;
• За всеки от техническите лица, включени в екипа за изпълнение на поръчката, трябва да се представи Декларация за съгласие за участието му.
• Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Забележка: Оттеглянето, замяната и привличането на експерти, различни от изброените в списъка, представен в офертата на участника е допустимо само с писмено съгласие на Възложителя. В случай на замяна на експерти, участникът трябва да предложи лица с равностойни опит и умения или по-добри специалисти в сравнение със заменените.
2.2. Валиден сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава- членка или други доказателства за еквиваленти мерки за осигуряване на качеството.
2.2.1.За доказване на това изискване се представят:
- Kопие на сертификат по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен на него или др. валидни документи, които доказват внедрени мерки за управление на качеството като обхвата на сертификация трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката.
Изискванeто се отнася само за дейностите по строителството, включени обхвата на поръчката, т.е. обхвата на сертификация трябва да е за областта на строителството.
VII. Изисквания към офертата:

Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП участниците представят оферта, съдържаща следните документи:
1. Оферта с посочен срок на валидност;
2.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в оригинал);
3. Декларация по чл.47, ал.1, т. 1 и ал.5 от ЗОП (оригинал);
4. Техническо предложение, влючващо срок за изпълнение на предвидените в проекта СМР по част „конструктивна“ , изготвено по образец при съблюдаване на изискванията на Техническото задание, Техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, представено в оригинал, ако е приложимо, се прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.
Техническо предложение за проектиране трябва да съдържа:
- Работна програма за изпълнение на строителството, която трябва да съдържа
Описание на предложенията за изпълнението, които да отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и да са съобразени с предмета на поръчката, като основните акценти са по отношение на:
- изпълнение на дейностите,
- последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите,
- начините (мерките) за постигане на качество,
- действията на участниците за изпълнение на ключовите моменти, и/или
- организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.

5.Ценово предложение – в оригинал, което да съдържа:
5.1. Предлаганата обща цена следва да включва:
Цена за Изпълнение на СМР (в т. ч. труд, материали и механизация/ по приложено КС, с включена стойност на допълнително възникнали и непредвидени видове работи, които ще се доказват в процеса на строителството, в размер до 10 % от цената на строително – монтажните работи, изчислени по ценови показатели предложени от участника;
Посочените отделни цени да са без включен ДДС, като на посочената обща стойност следва да се начисли ДДС.
5.2.Към ценовото предложение, участникът следва да посочи Показатели за ценообразуване на единичните цени в количествено-стойностната сметка, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР:
- Доставно-складови разходи;
- Допълнителни разходи;
- Върху труд;
- Върху механизация;
- Печалба.
Към ценовото предложение, участникът следва да приложи и анализи на всички оферирани единични цени.
Всички дробни числа, които могат да се получат при изчисляване на сумата, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая.
5.3.Предложената цена следва да е определена при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включва всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително възнаграждения на екипа от технически лица /проектанти, ръководни технически служители, работници/ и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.
Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в поръчката.
Участник, чието ценово предложение надхвърля финансовия ресурс на Възложителя ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.
6. Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ, и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на обществената поръчка. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.
При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП;
7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор.
8. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП - Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши услугата са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/).
9. Доказателства за технически възможности, съгл. т. VІ. Изисквания към участниците.

Непредставянето на някои от гореизброените документи води до отстраняване на участника от участие в обществената поръчка.
Офертата се подава в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, Деловодство, в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и предмета на поръчката.
Срокът за валидност на офертите - не по-кратък от 60 календарни дни.
Всеки участник има право да подаде само една оферта.
Варианти на офертата не се приемат.
Образците за попълване и указанията за участие са публикувани на официалния сайт на ОбщинаБургас,профил на купувача: http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/62/21519.
Крайният срок за получаване на офертите е съгласно публичната покана, публикувана на Портала за обществени поръчки.

VIII. Срок на изпълнение на обществената поръчка

1.Срокът за изпълнение на СМР-тата не следва да надвишава 120 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2,

2. Официални езици – Официалният език на документацията, офертите на участниците и езикът на комуникация е българският.


IX. Място на изпълнение на обществената поръчка – Рибарско пристанище “Сарафово“ в УПИ II, кв.63, по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, община Бургас.


XI. Прогнозна стойност и източник на финансиране –
Възложител на обществената поръчка е Община Бургас.
Обект № 1618 от Разчет за финансиране на КР на Община Бургас за 2015 г.
Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на 128 000.00 лв. (сто двадесет и осем хиляди лева) с включен ДДС.
При изготвянето на ценовите предложения, участниците следва да оферират крайна цена, като същата не следва да надвишава максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя.XII. Членовете на комисията, които са назначени да получат, разгледат, класират и оценят подадените оферти за определяне на изпълнител на настоящата поръчка:
Председател:
Членове:


Резервни членове:
Комисията, следва в срок от 55 /петдесет и пет/ календарни дни от издаване на настоящата заповед да събере, разгледа и оцени оферти за определяне на изпълнител за настоящата обществена поръчка.
Заседанието на комисията да се проведе на 14.05.2015г. в 11:30ч. в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” 26, стая 202.

Препис от настоящата заповед да се връчи на посочените членове на комисията за изпълнение.


ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА БЕНОВА-АНАНИЕВА
ЗАМ.- КМЕТ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
/съгл. Зап. №2996/04.11.2014г. на Кмета на Община Бургас/ П.

Източник: Община Бургас


Споделете на вашата стена във Facebook

Агенция за Недвижими имоти