вторник, 4 август 2015 г.

Съобщение за издадено Решение на комисията по чл.210 от ЗУТ Сарафово м.Манаф Хенде

04.08.2015 вторникСъобщение
за издадено Решение на комисията по чл.210 от ЗУТ

До Румяна Иванова Гюркан, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ул."Генерал Гурко" №36, ет.7;

С Решение № 70-00-3147/07.05.2015г. на комисия по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповеди №№1010/25.04.2012г. и 1960/25.07.2013г. на Кмета на Община Бургас, е определена пазарна оценка на:
- на УПИ І, отреден за "Жилищно строителство", целият с площ 6875 кв.м., кв.79 /бивш масив 14/, по одобрен ПУП-ПРЗ, м."Овошките" /бивша м."Манаф хенде"/, землище кв.Сарафово, гр.Бургас, с идентификатор 07079.820.1133 по КК на гр.Бургас, целият с площ 6875 кв.м., в размер на 756250 /седемстотин петдесет и шест хиляди двеста и петдесет/ лева.
- на УПИ ІІ, отреден за "ТП", целият с площ 45 кв.м, кв.79 /бивш масив 14/, по одобрен ПУП-ПРЗ, м."Овошките" /бивша м."Манаф хенде"/, землище кв.Сарафово, гр.Бургас, с идентификатор 07079.820.1142 по КК на гр.Бургас, целият с площ 45кв.м., в размер на 4950/четири хиляди деветстотин и петдесет/ лева.
Общата пазарна цена на изброените урегулирани поземлени имоти е в размер на 761200 /седемстотин шестдесет и една хиляди и двеста/лв. и
- на неурегулиран поземлен им. №014013 по недействаща КВС, землище кв.Сарафово, гр.Бургас, м."Овошките" /старо наименование "Манаф хенде"/, целият с площ 8302 кв.м., при граници на целия имот: имоти № №014052, 014051, 014021, 015022 и 014022, в размер на 290570 /двеста и деветдесет хиляди петстотин и седемдесет /лева.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщението му, по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията, пред Административен съд- Бургас. Същото е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14-дневен срок от публикуване на настоящото в стая 212, ет.2, в сградата на Община Бургас на ул."Александровска" №26. Тел. за връзка: 056/907291.

Валидно до: вторник, 11 август 2015, 09:41

Източник: Община Бургас


Агенция за Недвижими имоти