събота, 17 октомври 2015 г.

Съобщение за м.Овошките в Сарафово

17.10.2015 съботаСъобщение
за издадена заповед на основание чл.16 от ЗУТ
До Румяна Иванова Марева - Гюркан, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ул."Генерал Гурко" №36, ет.7;

Със заповед №2257/10.09.2015г. на Директор на дирекция "Строителство" при Община Бургас, "Евробилдинг Бутик" ООД, придобива собствеността върху:
-УПИ І, отреден за "Жилищно строителство", целият с площ 6875 кв.м., кв.79 /бивш масив 14/, по одобрен ПУП-ПРЗ, м."Овошките" /бивша м."Манаф хенде"/, землище кв.Сарафово, гр.Бургас, при граници: север и изток -улица и УПИ ІІ-13, юг и запад -улици, с идентификатор 07079.820.1133 по КК на гр.Бургас, целият с площ 6875 кв.м., при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.1134, 07079.820.1411, 07079.820.1142, 07079.820.1410 и 07079.820.1409 по скица №15-152133/14.04.2015г. на СГКК-Бургас, и
-УПИ ІІ, отреден за "ТП", целият с площ 45 кв.м, кв.79 /бивш масив 14/, по одобрен ПУП-ПРЗ, м."Овошките" /бивша м."Манаф хенде"/, землище кв.Сарафово, гр.Бургас, при граници: север и изток-улици, юг и запад - УПИ І, с идентификатор 07079.820.1142 по КК на гр.Бургас, целият с площ 45кв.м., при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.1133, 07079.820.1411, 07079.820.1410 и 07079.820.1409 по скица №15-265289/31.07.2014г., презаверена от СГКК-Бургас.

ОБЩИНА БУРГАС придобива собствеността върху отстъпените общо 629/ 8302 /шестстотин двадесет и девет от осем хиляди триста и два/ кв.м. идеални части от бивш имот №014013, целият с площ 8302 кв.м., при граници на целия имот: имоти № №014052, 014051, 014021, 015022 и 014022 по недействащата Карта на възстановената собственост /КВС/, землище кв.Сарафово, гр.Бургас, м."Овошките" /бивша м."Манаф хенде"/, попадащи в ПИ с идентификатор 07079.820.1134 по КК на гр.Бургас - улична регулация.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й чрез Община Бургас, пред Административен съд - гр.Бургас.

Същата е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14-дневен срок от публикуване на настоящото в стая 212, ет.2, в сградата на Община Бургас на ул."Александровска" №26. Тел. за връзка: 056/907291.

Публикувано на: петък, 16 октомври 2015
Валидно до: петък, 30 октомври 2015, 12:04

Източник: Община Бургас


Агенция за Недвижими имоти