сряда, 18 ноември 2015 г.

Община Бургас продава на търг три имота в Сарафово

18.11.2015 срядаНа основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас,

ОТКРИВАМ :

Процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, както следва:

1. Имот, находящ се в кв. Сарафово, представляващ УПИ ІІ-116 (две римско - сто и шестнадесет), целият с площ 682 (шестстотин осемдесет и два) кв.м., в квартал 9 (девет) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр.Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север - улица, изток - УПИ ІІІ, юг - УПИ XІІ, запад - УПИ І, УПИ XVІ и УПИ XV, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.820.544 по одобрена кадастрална карта на гр.Бургас, с площ 682 кв.м., при съседи: 07079.820.522, 07079.820.523, 07079.820.541, 07079.820.542, 07079.820.949, 07079.820.545 и 07079.820.521, съгласно решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.18 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание /Протокол № 53/, актуван с Акт №7901/30.04.2014г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на 104 200 (сто и четири хиляди и двеста) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 2 084 (две хиляди осемдесет и четири) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 10 420 (десет хиляди четиристотин и двадесет) лева, цена на тръжната документация - 210 (двеста и десет) лева, без ДДС.

2. Имот, находящ се в кв. Сарафово, представляващ УПИ ІІІ-116 (три римско - сто и шестнадесет), целият с площ 623 (шестстотин двадесет и три) кв.м., в квартал 9 (девет) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр.Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север - улица, изток - УПИ ІV, юг - УПИ XІ, запад - УПИ ІІ, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.820.545 по одобрена кадастрална карта на гр.Бургас, с площ 623 кв.м., при съседи: 07079.820.544, 07079.820.541, 07079.820.542, 07079.820.546 и 07079.820.949, съгласно решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.18 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол №53), актуван с Акт №7910/09.05.2014г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на 95 200 (деветдесет и пет хиляди и двеста) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 1 904 (хиляда деветстотин и четири) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 9 520 (девет хиляди петстотин и двадесет) лева, цена на тръжната документация - 190 (сто и деветдесет) лева, без ДДС.

3. Имот, находящ се в кв. Сарафово, представляващ УПИ XXV-77 (двaдесет и пет римско - седемдесет и седем), целият с площ 531 (петстотин тридесет и един) кв.м., в квартал 14 (четиринадесет) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр.Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: североизток - УПИ ІV, югоизток - УПИ XXІV, югозапад - улица - тупик и северозапад - улица, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.820.1197 по одобрена кадастрална карта на гр.Бургас, с площ 534 кв.м., при съседи: 07079.820.943, 07079.820.1201, 07079.820.1198 и 07079.820.207, съгласно решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.18 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание /Протокол № 53/, актуван с Акт №7976/02.07.2014г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на 81 200 (осемдесет и една хиляди и двеста) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 1 624 (хиляда шестстотин двадесет и четири) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 8 120 (осем хиляди сто и двадесет) лева, цена на тръжната документация - 170 (сто и седемдесет) лева, без ДДС.

Търговете да се проведат на 04.12.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.

Определената цена на тръжната документация за всеки от търговете следва да бъде внасяна в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търговете е до 16.00 часа на 02.12.2015 г.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, съобразно чл.61 от АПК, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търговете е до 16,00 часа на 03.12.2015 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.

Огледи на имотите могат да бъдат извършвани на 10.11.2015 г. и на 24.11.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.

При обявяване на някой от търговете за непроведен, повторен търг за съответния имот да се проведе на 11.12.2015 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.

Ново заявления за участие в повторния търг за съответния имот се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, съобразно чл.61 от АПК, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 09.12.2015 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 10.12.2015 година.

Огледи на имотите, във връзка с повторния търг, могат да бъдат извършвани на 08.12.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.

Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.

Съобщение за провеждането на търговете по тази заповед да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

Източник: Община Бургас


Агенция за Недвижими имоти