четвъртък, 29 септември 2016 г.

Най-атрактивните зони на морския град са разширенията на Сарафово и Крайморие - Вижте интервю с Веселина Илиева, главен архитект на община Бургас

29.09.2016 четвъртъкВеселина Илиева, главен архитект на община Бургас 

Арх. Илиева, какви са перспективите за развитието на Бургас, каква е визията за разрастването на града в близко бъдеще?

Основните посоки за развитие на градската територия са заложени в Общия устройствен план (ОУП) на Бургас, който е одобрен през 2011 г. и процедурата по усвояване на нови терени вече е започнала.

Основните посоки на развитие са север-юг, по Черноморското крайбрежие. Това са атрактивните зони – разширението на Сарафово и разширението на Крайморие. За територията на квартал Крайморие има влязъл в сила Подробен устройствен план (ПУП), който към момента постепенно се прилага. Променя се предназначението на земеделски земи за изграждане на самостоятелни обекти на собствениците. Вече са факт първите издадени разрешения за строеж. Те са в контактната зона, около съществуващото населено място, поради факта, че там има изградена инфраструктура. Но интересът се засилва, така че тази територия е една от атрактивните.

Следващата атрактивна територия и зона, която много интензивно се развива, е кв. Сарафово и предвиденото му разширение по ОУП в северна посока. В тази територия има действащ план за улична регулация с регламентирана улична мрежа. Съответно с възможности по нея за провеждане на инфраструктурата, която е задължително изискване, още повече че сме контактни с морския бряг.

За отделните имоти собствениците са предприели индивидуални действия за изготвяне на ПУП-ове, промяна на предназначението на имотите, тъй като това са земеделски земи, включени в регулационните граници на населеното място, и съответно реализират инвестиционните си намерения.

Територията е атрактивна. Това, което виждаме в инвестиционните проекти, които се внасят – това са изключително жилищни сгради с комфортни жилища за обитаване, за курортни нужди основно. Има апартаментни хотели, заведения за хранене, други развлекателни обекти. Така че тенденцията е територията на Сарафово, предвид и близостта до летището и морския бряг, да се развива изключително като курортна зона и територия. В тази територия инвестиции от страна на собствениците има, изградена е и сериозна инфраструктурна мрежа, водопровод, канализация. Разбира се, всичко това е съобразено със схемата за развитие на територията и с общия проект за инфраструктура, изготвена от община Бургас.

Южно от кв. Сарафово е другата атрактивна територия. Това е така наречената бивша местност Кьошето, или курортна зона Ъгъла, която има изготвен цялостен ПУП в съответствие с ОУП. За съжаление в тази територия имаме жалба на един от собствениците относно предвижданията и изчакваме приключването на съдебните производства, за да започне прилагането на плана и в тази територия.

Територията на Ъгъла е пряко обвързана с територията на града през Черноморски солници и изградената вече частично инфраструктура до велоалеята, която осигурява една много приятна пешеходно-велосипедна връзка между двете зони. Ползва се активно от гражданите. Това съживи територията и даде едно ново звучене.

В директна връзка с изпълнената велоалея и с инвестиционните намерения в местността Ъгъла и подобряване условията за живот и отдих трябва да спомена и мероприятията, които съгласно договор на МРРБ са свързани с укрепване на свлачище Сарафово. В южната част на свлачището укрепителните дейности са приключили. Част от тях е доизграждането и на крайбрежната дамба.

Кога се очаква да приключи укрепването на свлачището?

Договорът е в действие. В момента се изготвят техническите проекти за съоръженията и предстои започване, вероятно през септември, на активни строителни дейности. В момента са изпълнени аварийните дейности по южната част на дамбата и временния път за достъп на техниката.

Престои окончателното завършване на съоръжението, което на практика, от една страна, ще осигури защита на брега от вредното въздействие на водите и напора на вълните, от друга страна, тази дамба ща стане едно много привлекателно място. По естествен път пешеходно и велосипедно тя ще свърже Приморски парк и парк „Езеро” с рибарското пристанище на Сарафово и със самия квартал.

Източник: stroitelstvoimoti.com