сряда, 1 ноември 2017 г.

ЧЕСТОТА НА ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В САРАФОВО01.11.2017 срадаОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№ 3025/30.10.17

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

О П Р Е Д Е Л Я М :

1. Граници на районите на територията на Община Бургас, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2018 г. ще се предоставят услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, както следва:

А. Строителните граници на гр. Бургас, кварталите и населените места;

Б. Вилни зони и селищни образувания;

В. Други застроени терени извън границите на районите, посочени в т.А и т.Б, включени в системата на организирано поддържане на чистотата.

2. Честота на извозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове, както следва:

ВИЖ ТУК

Източник:Община Бургас