събота, 23 декември 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ КВ.57 ПО ПЛАНА НА КВ.САРАФОВО ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ


23.12.2017 съботаОБЩИНА БУРГАС - ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
Изх. № 70-00-9241 /1 /22.12.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ
В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.683 ПО КК НА ГР. БУРГАС
УПИ VIII-148, кв.57 ПО ПЛАНА НА КВ. "САРАФОВО"
ГР.БУРГАС

На основание чл.149, ал.1 и ал.2 ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж №319/19.12.2017 г. за обект: "Кабел ниско напрежение (НН), тип NAY2Y-J 4х185SMмм2 от съществуваща разпределителна касета на ул. "Ангел Димитров"/ул. "Лазурна", кв. "Сарафово" - гр. Бургас, до ново комбинирано електромерно табло тип ТЕПО (23М1ТЧ+КРШ), монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.683 по КК на гр. Бургас; Кабел НН, тип NAY2Y-J 4х185SMмм2 от новото ТЕПО (23М1ТЧ+КРШ) до ново електромерно табло тип ТЕПО (12М1ТЧ), монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.683 по КК на гр. Бургас УПИ VIII-148, кв.57 по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас) - за ел. захранване на Сграда "А" и Сграда "Б" в ПИ с идентификатор 07079.820.683 по КК на гр. Бургас".
Документацията за горепосочения обект е изложен за обществен достъп в стая 408 на Община Бургас.

Инвестиционният проект за горепосочения обект се съхранява в Община Бургас - стая 408.

Издаденото разрешение за строеж №319/19.12.2017 г. подлежи на обжалване по реда на чл.149, ал.3 от ЗУТ.

инж. Искра Дечева
гл. експерт, Отдел "ГАТИ"