петък, 26 януари 2018 г.

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Лахана 1“


26.01.2018 петъкО Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект - изключителна държавна собственост, представляваща част от морски плаж „Лахана 1“, находящ се в община Поморие, област Бургас, с обща площ на частта в размер на на 2 717 кв. м, индивидуализирана с координати на точки по границите от № 1 до № 34 включително, в координатна система „Българска геодезическа система 2005”, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 8 от 13.12.2012 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за част от територията на поземлен имот с идентификатор 57491.19.579. Активната плажна площ на частта от морски плаж „Лахана 1“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 2 717 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 34 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. Дължината на бреговата линия на частта от морски плаж „Лахана 1” е 289 метра.

Търгът ще се проведе на 09.02.2018 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.
Начална цена на обекта – 2 283,25лв. (две хиляди двеста осемдесет и три лева и двадесет и пет стотинки ) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години


Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 08.01.2018 г. до 07.02.2018 г. / включително/ от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ- IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 08.01.2018 г. до 08.02.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835 и 02/ 90 46 836

Източник: tourism.government.bg