вторник, 3 септември 2019 г.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯТА В КВ.САРАФОВО03.09.2019 вторникОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯТА В КВ.САРАФОВО, ГР.БУРГАС“

ОБЩИНА БУРГАС


Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за обществена поръчка, с предмет:

"ИНЖЕНЕРИНГ - изготвяне на Технически проект и Изпълнение на СМР за изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводненията в кв.Сарафово, гр.Бургас"гр. Бургас, 2019 г.

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.30 ч. на 03.102.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 04.10.2019г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж.Веселина Цакова - началник отдел "Строителство и енергийна ефективност" 056 / 907 351

Валерия Димитрова- гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288

Източник: burgas.bg