петък, 20 септември 2019 г.

Национална компания железопътна инфраструктура продава парцел в Сарафово20.09.2019 петък
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.20.466 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. БУРГАС, С ПЛОЩ ОТ 3 403 (ТРИ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН И ТРИ) КВ. М, С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА: ТЕРИТОРИЯ НА ТРАНСПОРТА И НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ: ЗА ДРУГ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ЗА ДВИЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТ, С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА: ОБЛАСТ БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ГР. БУРГАС, КВ. „САРАФОВО“, МЕСТНОСТ „ЪГЪЛА“

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ -12 от 02.09.2019 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.20.466 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, с площ от 3 403 (три хиляди четиристотин и три) кв. м, с трайно предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, кв. „Сарафово“, местност „Ъгъла“.

Търгът ще се проведе на 23 октомври 2019 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 303 241,00 (триста и три хиляди двеста четиридесет и един) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 145 000,00 (сто четиридесет и пет хиляди) лева, вносим, в срок до 17 октомври 2019 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 14 октомври 2019 г. (понеделник), в стая № 113 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 17 октомври 2019 г. (четвъртък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 17 октомври 2019 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 15 октомври 2019 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.

Източник: rail-infra.bg