вторник, 26 ноември 2019 г.

Изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводненията в Сарафово26.11.2019 вторникС Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Инженеринг — изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР за изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводненията в кв. Сарафово, гр. Бургас

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Инженеринг - изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР за изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводненията в кв. Сарафово, гр. Бургас", обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на публично заседание, което ще се състои на 27.11.2019 г. (сряда) от 14:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0046

Източник: burgas.bg