четвъртък, 2 януари 2020 г.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Сарафово", община Бургас, област Бургас

02.01.2020 четвъртък


Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-157 от 11.12.2019 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 702 от 26.11.2019 г. (обн. ДВ, бр. 94 от 2019 г.) на Министерския съвет за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Сарафово“, община Бургас, област Бургас, на свое заседание, проведено на 18.12.2019 г. одобри документация за концесия за морски плаж “Сарафово“, община Бургас, област Бургас.

На 21.01.2020 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 14:00 часа ще се проведе отрита процедура за определяне на концесионер на морски плаж „Сарафово“, община Бургас, област Бургас, наричан по-нататък „обект на концесията”.

Документацията е достъпна за всички участници на интернет страницата на Министерството на туризма, директория „Обяви и търгове“, поддиректория „Открити процедури за възлагане на концесии“.

Заявления с приложения и оферти за участие в процедурата съгласно условията на документацията се приемат и регистрират всеки ден от 10:00 до 12:00 часа до 12:00 часа на 20.01.2020 г. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6.

В откритата процедура може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице основания за изключване по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, условията и реда за провеждане на откритата процедура и другите действащи нормативни актове, свързани с дейността.

Огледът на обекта – свободен.

Източник: www.tourism.government.bg