понеделник, 9 март 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 138 ОТ 2 МАРТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "САРАФОВО" Обн. ДВ. бр.19 от 6 Март 2020г.

09.03.2020 понеделник

Снимка: Атлантис

На основание чл. 8м, ал. 2 и 3 и чл. 8о, ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 702 на Министерския съвет от 2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Сарафово", община Бургас, област Бургас (ДВ, бр. 94 от 2019 г.), проведена на 21 януари 2020 г. открита процедура, протокол за резултатите от проведената процедура на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесия, назначена със Заповед № Р-157 от 11 декември 2019 г. на министър-председателя на Република България, доклад за резултатите от проведената процедура на председателя на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесия и мотивиран доклад на министъра на туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия за обект - изключителна държавна собственост - морски плаж "Сарафово", община Бургас, област Бургас, и за концесионер на морския плаж - "М и П Мениджмънт" - ЕООД, гр. Бургас, ЕИК: 102904978.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно възнаграждение за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88 от 2019 г.), и съгласно предложения от "М и П Мениджмънт" - ЕООД, размер на отчисленията на базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти) 3,90 на сто без данък върху добавената стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на договора за концесия предложените цена за един чадър в размер до 7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, без да се увеличават.
2.3. Предложение за размер на инвестиции за организация на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане и за подобряване на облика на морския плаж в размер 527 765 лв. с ДДС.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с "М и П Мениджмънт" - ЕООД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, да организира контрола по изпълнението на концесионния договор, както и да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 702 на Министерския съвет от 2019 г. и подадената от "М и П Мениджмънт" - ЕООД, оферта за участие в процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по т. 4 спечелилият процедурата за възлагане на концесия участник губи гаранцията за участие в откритата процедура за възлагане на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на глава шеста на Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Източник: lex.bg