четвъртък, 27 август 2020 г.

Публичен търг с тайно наддаване за имот в Сарафово

27.08.2017 четвъртък


ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№ 2044/18.08.2020 г.

На основание чл. 14, ал.1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал. 1 чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.21 и т.23 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11),

ОТКРИВАМ:

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на поставяем обект и част от недвижим имот – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект, както следва:

На основание Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.21 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11):

Поставяем обект – модулна станция за бункероване с площ 15 кв. м в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас – за рибарско пристанище, по одобрена план – схема за поставяне на преместваеми обекти, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 122,40 (сто двадесет и два лв. и четиридесет ст.) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 12,24 лева (дванадесет лв. и двадесет и четири ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 367,20 (триста шестдесет и седем лв. и двадесет ст.) лева.

Източник: Община Бургас